การบริหารจัดการปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืนด้วยการวิเคราะห์กระบวนการไหลของปาล์มน้ำมัน