ตรวจวิเคราะห์และควบคุมโรคพืชตระกูลแตงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและส่งออก