การจัดการทรัพยากรและของเสียจากปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ