ดร.นุชนารถ ตั้งจิตสมคิด ได้ให้สัมภาษณ์ช่อง 3 Family (ช่อง 13) 
  27 กุมภาพันธ์ 2558
  อ่านเพิ่มเติม>
 
  เยี่ยมชมสถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 5 พร้อมทั้งประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานโครงการวิจัยร่วมกัน 
  18 กุมภาพันธ์ 2558
  อ่านเพิ่มเติม>
 
  สวก.ร่วมกิจกรรมโครงการเฉลิมพระเกียรติปลูกไม้ผล 
  18 กุมภาพันธ์ 2558
  อ่านเพิ่มเติม>
 
  ประชุมหารือเพื่อระดมความคิดเห็น ในการกำหนดแนวทาง เป้าหมาย และทิศทางการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรวิจัยของกร 
  09 กุมภาพันธ์ 2558
  อ่านเพิ่มเติม>
 
ดูทั้งหมด