FAQ

Answer

เงินที่จ่ายเสริมเพิ่มให้นอกเหนือจากเงินเดือนปกติที่นักวิจัยได้รับอยู่แล้วจากหน่วยงานต้นสังกัด ซึ่งเป็นไปตามที่กำหนดไว้ตามผนวก 2 ที่แนบท้ายสัญญา

Answer

1. ใบสำคัญรับเงินที่มีรายละเอดียดชื่อโครงการ วันที่ ประทับตราจ่ายแล้ว ลงลายชื่อผู้จ่ายลงลายมือชื่อผู้รับเงิน
2. สำเนาบัตรประชาชนผู้รับเงิน

Answer

เงินเดือนลูกจ้างหรือเจ้าหน้าที่ที่โครงการจ้าง รวมถึงการจ่ายค่าล่วงเวลาตามอัตราที่หน่อยงานที่ผู้รับทุนถือปฎิบัติในลักษณะร่ายวันหรือรายเดือนก็ได้

Answer

1. ใบสาคัญรับเงินที่มีรายละเอียดชื่อโครงการ วันที่ ประทับตราจ่ายแล้วลงลายมือชื่อผู้จ่าย ลงลายมือชื่อผู้รับเงิน
2. สาเนาบัตรประชาชนผู้รับเงิน

Answer

1. ค่าเบี้ยเลี้ยงไม่เกิน 400 บาท/วัน
2. ค่าพาหนะ
3. ค่าที่พัก
- เจ้าหน้าที่ เหมาจ่ายในอัตราคืนละ 1,000 บาท
- หัวหน้าโครงการวิจัย ที่ปรึกษาโครงการเบิกจ่ายตามจริง ไม่เกิน 2,000 บาทต่อวัน

Answer

แบบรายงานการปฏิบัติงานนอกสถานที่ / ใบสาคัญรับเงิน

Answer

การเดินทาง
-เครื่องบินชั้นประหยัด ใช้ใบเสร็จรับเงินและใบแสดงรายละเอียดการเดินทาง
-รถส่วนตัวใช้ใบรับรองแทนใบเสร็จไม่เกิน 6 บาท/กม. แนบใบแสดงระยะทาง
-พาหนะอื่นใช้ใบรับรองแทนใบเสร็จ

Answer

- แบบรายงานการปฏิบัติงานนอกสถานที่ / ใบสาคัญรับเงิน
- ใบเสร็จรับเงินและใบแสดงรายละเอียดการเข้าพัก (folio) ที่มีรายละเอียดชื่อโครงการ วันที่ ประทับตราจ่ายแล้ว ลงลายมือชื่อผู้จ่าย ลงลายมือชื่อผู้รับเงิน

Answer

รายจ่ายเพื่อซื้อ แลกเปลี่ยน ท าเองหรือกรณีอื่นใด เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของดังต่อไปนี้
- สิ่งของซึ่งโดยสภาพเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง หมดไปเอง แปรสภาพ หรือไม่คงสภาพเดิมอีกต่อไป
- สิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวร แต่อายุการใช้งาน ประมาณไม่เกิน 1 ปี
- สิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวร มีอายุการใช้งานประมาณ 1 ปีขึ้นไป แต่ราคาหน่วยหนึ่งไม่เกิน 5,000บาท
- สิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบ ารุง รักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินเพื่อให้มีสภาพหรือประสิทธิภาพคงเดิม

Answer

- ใบสั่งซื้อ
- เอกสารอนุมัติรับราคา
- ใบเสร็จรับเงิน
- ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (กรณีการจัดซื้อหรือจัดจ้างที่มีราคาต่ำกว่า 1,000บาท ไม่สามารถหาใบเสร็จรับเงินจากผู้ขายหรือผู้รับจ้างได้) * หลักฐานทุกฉบับต้องมีรายละเอียดชื่อโครงการ วันที่ ประทับตราจ่ายแล้ว ลงลายมือชื่อผู้จ่าย ลงลายมือชื่อผู้รับเงิน

Answer

1.เอกสารขออนุมัติด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
2.ใบอนุมัติรับราคา
3.ใบสั่งซื้อ / สัญญา
4.ใบเสร็จรับเงิน *หลักฐานทุกฉบับต้องมีรายละเอียดชื่อโครงการ วันที่ ประทับตราจ่ายแล้ว ลงลายมือชื่อผู้จ่าย ลงลายมือชื่อผู้รับเงิน 5.ลงทะเบียนครุภัณฑ์ ตามแบบฟอร์มในระบบ
EPMS