Untitled

 

 

ชื่อผู้ใช้งาน :
รหัสผ่าน :
 
 


ขั้นตอนในการเข้าใช้งานระบบ สำหรับผู้ประชุม
1. พิมพ์ชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน กดปุ่ม "OK" เพื่อเข้าสู่ระบบ     2. เลือกการประชุม กดปุ่ม "OK" เพื่อเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม

ขั้นตอนในการเข้าใช้งานระบบ สำหรับเจ้าหน้าที่
1. พิมพ์ชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน     2. กดปุ่ม "OK" เพื่อเข้าสู่ระบบ

หากท่านมีปัญหาการใช้งาน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบการประชุม

คุณสมบัติพื้นฐานของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการประชุม
1. Browser : Chrome v.24, IE10, Firefox v.11    2. Adobe Reader 9.0 (Browser plug-in)    3. ความละเอียดจอภาพ 1024 x 768

       Download Chrome
       Download IE
       Download Firefox
       Download Adobe Reader 9