งานวิจัยยางพาราของเมืองไทย
โดย พีรเดช ทองอำไพ
งานวิจัยเกี่ยวกับยางพาราของเมืองไทยมีจำนวนมาก และมีหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในบรรดาผลงานเหล่านี้มีหลายเรื่องที่ได้นำมาใช้ในอุตสาหกรรม และอีกหลายเรื่องอยู่ในระหว่างการวิจัยเพื่อจะได้นำมาใช้ในอนาคต แต่ว่างานวิจัยเพียงอย่างเดียวคงไม่สามารถผลักดันอุตสาหกรรมยางให้เติบโตได้ เพราะว่าปัจจัยสำคัญอีกด้านหนึ่งก็คือนโยบายของภาครัฐที่มองอุตสาหกรรมยางพาราอย่างจริงจังและจริงใจหรือไม่

หน่วยงานที่ให้ความสนใจหรือมีบทบาทดูแลงานวิจัยด้านยางพาราของไทยมีอยู่หลายแห่งเช่น กรมวิชาการเกษตร โดยสถาบันวิจัยยาง สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ สวทช. สำนักงานกองทนุสนับสนุนการวิจัย หรือ สกว. และสำนักงานวิจัยและพัฒนาการเกษตร หรือ สวก. โดยทั้งหมดนี้มีผลงานวิจัยที่เกี่ยวกับยางพารา ทั้งเพิ่งเริ่มต้น และกลุ่มที่ได้ศึกษาต่อเนื่องมานานแล้ว บทบาทของหน่วยงานเหล่านี้แตกต่างกันพอสมควรและผลงานที่ได้ออกมาจากแต่ละหน่วยงานก็มีจุดเน้นที่แตกต่างกัน แต่เมื่อได้นำมารวมกันแล้ว ก็กลายเป็นผลงานก้อนใหญ่ที่สามารถนำมาบูรณาการกับภาคอุตสาหกรรมยางพาราของประเทศได้

งานวิจัยที่กรมวิชาการเกษตรทำไว้แล้วส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับการปลูก การผลิต ซึ่งครอบคลุมเรื่องของพันธุ์ การดูแลรักษา เป็นต้น ในขณะที่งานวิจัยของ สวทช. เกี่ยวข้องกับการเพิ่มมูลค่าของยางโดยเฉพาะอย่างยิ่งเน้นในเรื่องของวัสดุศาสตร์ หรือการพัมนายางพาราเพื่อใช้ประโยชน์ด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นยางล้อรถยนต์ การลดของเสียในกระบวนการผลิต เช่นการหาสารทดแทนกรดและแอมโมเนียในกระบวนการแปรรูปน้ำยาง เป็นต้น ส่วน สกว. ให้การสนับสนุนงานวิจัยหลายด้าน แต่ส่วนใหญ่เน้นที่การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากยางแห้งและการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากน้ำยาง

ยกตัวอย่างงานวิจัยที่ สกว. ให้การสนับสนุนเช่น เรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเศษยางและยางรถยนต์ใช้แล้ว ให้มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น การทำผลิตภัณฑ์ยางที่ทนต่อน้ำมัน เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์ รวมไปถึงการพัฒนาสีเคลือบใต้ท้องรถยนต์จากยางพารา เป็นต้น ส่วนการสร้างมูลค่าเพิ่มจากน้ำยาง ก็มีหลายเรื่องที่น่าสนใจ ยกตัวอย่างเช่น การพัฒนากาวสำหรับใช้ในงานติดไม้ยางพารา เรียกว่าหาทางใช้ประโยชน์จากยางพาราอย่างครบวงจร การทำดินประดิษฐ์จากน้ำยางพารา เพื่อใช้ในการทำผลิตภัณฑ์พื้นบ้านหรือโอท็อป

ที่น่าสนใจอีกส่วนหนึ่งคือผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการที่เสริมอุตสาหกรรมยางพารา อย่างเช่นเรื่องการพัฒนาวิธีการตรวจสอบสบู่ลอเรตที่ตกค้างในน้ำยางพาราอย่างง่ายและรวดเร็ว แทนวิธีการเดิมที่ต้องใช้เวลาเป็นวัน และตอนนี้ก็ได้มีการพัฒนาเรื่องของชุดตรวจสอบน้ำยางพาราได้อีกหลายชุด เพื่อช่วยในการควบคุมคุณภาพของน้ำยางพาราและช่วยอุตสาหกรรมยางได้อย่างมาก

อย่างที่เกริ่นนำไว้ตั้งแต่ต้นว่า เทคโนโลยีต่าง ๆ ด้านยางพาราของเมืองไทยมีค่อนข้างมาก ทั้งในด้านการปลูก การพัฒนาคุณภาพน้ำยาง การเพิ่มมูลค่าให้ได้ผลิตภัณฑ์ยาง หรือการใช้วัสดุเหลือใช้จากยางพาราให้เป็นประโยชน์ แต่ว่าอุตสาหกรรมยางพาราของไทยยังไปไม่ถึงไหน หรือยังเติบโตได้ไม่ดีพอ แสดงว่าปัญหาไม่ได้อยู่ที่เทคโนโลยี เมื่อวิเคราะห์ต่อไปจึงเห็นได้ว่านโยบายของรัฐต่างหากที่เป็นตัวจำกัด ไม่ว่าจะเป็นนโยบายในเรื่องของการใช้ผลิตภัณฑ์ในประเทศหรือการสนับสนุนด้านต่าง ๆ เรื่องนี้คงต้องนำมาคิดและหาทางแก้ไขกันอย่างจริงจังต่อไปครับ
วันที่เพิ่ม : 24 July 2009
ผู้ชม : 3645
บทความหน้าเดียวอื่นๆ
 
โดย พีรเดช ทองอำไพ
13 October 2005
ผู้ชม 3183 ครั้ง
   
โดย พีรเดช ทองอำไพ
27 July 2006
ผู้ชม 1080 ครั้ง
 
โดย พีรเดช ทองอำไพ
31 March 2011
ผู้ชม 470 ครั้ง
 
 
โดย พีรเดช ทองอำไพ
20 October 2005
ผู้ชม 1462 ครั้ง
   
โดย พีรเดช ทองอำไพ
07 July 2006
ผู้ชม 568 ครั้ง
 
โดย พีรเดช ทองอำไพ
19 August 2005
ผู้ชม 563 ครั้ง
 
 
โดย พีรเดช ทองอำไพ
14 July 2006
ผู้ชม 514 ครั้ง
   
โดย พีรเดช ทองอำไพ
26 August 2005
ผู้ชม 405 ครั้ง
 
โดย พีรเดช ทองอำไพ
05 August 2010
ผู้ชม 322 ครั้ง
 
 
โดย พีรเดช ทองอำไพ
24 May 2007
ผู้ชม 263 ครั้ง
   
โดย พีรเดช ทองอำไพ
25 January 2007
ผู้ชม 181 ครั้ง
 
โดย พีรเดช ทองอำไพ
18 December 2009
ผู้ชม 736 ครั้ง
 
 
โดย พีรเดช ทองอำไพ
08 April 2004
ผู้ชม 347 ครั้ง
   
โดย พีรเดช ทองอำไพ
21 January 2011
ผู้ชม 374 ครั้ง
 
โดย พีรเดช ทองอำไพ
22 December 2009
ผู้ชม 736 ครั้ง
 
 
โดย พีรเดช ทองอำไพ
31 July 2009
ผู้ชม 2065 ครั้ง
   
โดย พีรเดช ทองอำไพ
08 December 2008
ผู้ชม 657 ครั้ง
 
โดย พีรเดช ทองอำไพ
04 June 2009
ผู้ชม 641 ครั้ง
 
 
โดย พีรเดช ทองอำไพ
22 April 2004
ผู้ชม 546 ครั้ง
   
โดย พีรเดช ทองอำไพ
12 January 2011
ผู้ชม 287 ครั้ง
 
โดย พีรเดช ทองอำไพ
08 April 2004
ผู้ชม 229 ครั้ง
 
 
โดย ดร.พีรเดช ทองอำไพ
25 December 2013
ผู้ชม 294 ครั้ง
   
โดย ดร.พีรเดช ทองอำไพ
25 December 2013
ผู้ชม 259 ครั้ง
 
โดย รศ.ดร.พีรเดช ทองอำไพ
18 November 2014
ผู้ชม 31 ครั้ง
 
 
โดย รศ.ดร.พีรเดช ทองอำไพ
21 November 2014
ผู้ชม 17 ครั้ง