การนำวิธีการตัดแต่งกิ่งทรงเปิดกลางพุ่มไปปฏิบัติของเกษตรกร คุณวัชรินทร์