สวก. : ARDA สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) | ความรู้เกษตรแบบง่าย | ข้อเสนอแนะของเกษตรกรต่อการอบแห้งลำไยทั้งเปลือก

ข้อเสนอแนะของเกษตรกรต่อการอบแห้งลำไยทั้งเปลือก