งบแสดงฐานะการเงินรายงานการวิเคราะห์ด้านการเงิน ความเสี่ยงและภารกิจหลักของ สวก.