การแถลงทิศทางนโยบายการปฏิบัติงานตามนโยบายรัฐแผนงานที่สำคัญนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีแนวทางการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตขององค์กร


 

การประเมินความคุ้มค่าการดำเนินงานของสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)


 

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ