knowledge.php
- A +

ผู้บริหาร

 
ผู้อำนวยการสำนักงาน
 

 

 

นางพรรณพิมล ชัญญานุวัตร
ผู้อำนวยการสำนักงาน

 
 
 
รองผู้อำนวยการสำนักงานนางสาวกุลวรา โชติพันธุ์โสภณ
                                     
 
 
 นางสาวศิริกร  วิวรวงษ์

 
 

ที่ปรึกษาประจำสำนักงาน
 


ดร. จิราวรรณ แย้มประยูร
ด้านการสนับสนุนโครงการวิจัยเชิงสาธารณะและเชิงนโยบาย
                                     
 
 
 


นายวิทยา อธิปอนันต์
 
ด้านการสนับสนุนโครงการวิจัยและพัฒนาบุคลากรวิจัยการเกษตร
 

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
 

 

 

นางสาวศิวาพร ด่านวชิรา


 


ผู้อำนวยการสำนัก / กลุ่มงาน
 
 


นางสาวปิยธิดา ถิระรณรงค์
สำนักสนับสนุนงานวิจัย
                                     
 
 
 


นางสาวภาวดี  ใจเอื้อ
สำนักส่งเสริมการใช้ประโยชน์

 
 


นางเบ็ญจมาศ สุวรรณสุขุม
สำนักบริหาร
                                     
 
 
 


นางสาวประวีณา อินทร์ยิ้ม
สำนักพัฒนาบุคลากรวิจัย

 
 


นายอภิชัย รัตนะเจริญธรรม
สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
                                     
 
 
 


นางสาววีร์สุดา ธีรเดช
กลุ่มงานผู้อำนวยการสำนักงาน

 
 


นางสาวลัดดา ยาวิรัชน์
สำนักนโยบายและแผน